I. MORAVA  RUN

Štafetový závod napříč Moravou podél toku Moravy

14 - 15. 8. 2021

Jak nakládáme s osobními údaji

Smluvní vztah

MORAVA RUN je závod štafet. Každá štafeta si volí název týmu a svého leadera, který štafetu zastupuje. Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se Morava run, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, zavazuje poskytnout štafetovému týmu účast v závodě MORAVA RUN a štafetový tým se zavazuje za tuto účast zaplatit. 

Rozsah spravovaných údajů

Vytvořením registrace prostřednictvím registračního formuláře, jsou pořadateli předány osobní údaje, dále jen OÚ, v rozsahu: jméno a příjmení leadera týmu, kontaktní údaje v rozsahu: telefonní číslo a e-mail leadera týmu a fakturační adresa. Jde o údaje nezbytné pro uzavření a naplnění smluvního vztahu, a proto není požadován souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Jak dlouho

V tomto rozsahu jsou údaje spravovány od vytvoření registrace do realizace závodu + 1 měsíc. Následně jsou tyto údaje vymázány.

Předávání OÚ třetím stranám

Pořadatel závodu nepředává OÚ žádným třetím stranám (partneři apod.) S třetími stranami jsou komunikovány pouze názvy týmů a startovní čísla. Výjimku tvoří poskytnutí údajů za účelem ochrany zdraví a majetku (záchranné složky, správní orgány apod.).

OÚ na startovním čísle

Pro efektivní práci záchranářů, v případě vzniku úrazu či vážného stavu, pořadatel požaduje, aby každý závodník měl na zadní straně startovního čísla uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, číslo zdravotní pojišťovny, bydliště, případné zdravotní obtíže (alergie, medikace apod.) a kontakt na osobu blízkou. Viz obr. Tyto udaje však nejsou spravovány pořadatelem a za nákládání s těmito údaji je odpovědný vyhradně majitel. 

Foto a video záznamy

Pořadatel může během závodu Morava run, jakožto i před startem a v cíli, pořizovat foto a video záznamy. 

Pořizování foto a video záznamů během závodu však nenabývá charakteru systematického (pravidelného) zpracovávání, a proto na něj nemají dopad ustanovení GDPR. Zároveň pořadatel informuje, že zachycení podoby člověka je zakotveno v zákoně č. 89/2012 Sb. ("nový" občanský zákoník), konkrétně § 84 a následující. S odkazem na tato ustanovení, zejména § 89, není od účastníků vyžadován souhlas pro jejich zachycení ve foto nebo video záznamech.

Pořadatel však umožňuje vyjádřit nesouhlas se zveřejněním fotografií či videozáznamů osobě, jejíž podoba je na záznamech zachycena, a která si nepřeje být zveřejněna, dále jen nesouhlas. Tento nesouhlas může vyjádřit i osoba, která je osobě, jejíž podoba je na záznamech zachycena, zákonným zástupcem. Pořadatel se v případě vyjádřeného nesouhlasu s identifikovaným záznamem zavazuje takový záznam vymazat. Nesouhlas je možné vyjádřit s odkazem na konkrétní záznam nebo na časový údaj jeho pořízení, nejlépe zasláním na e-mail: gdpr@moravarun.cz. Tento nesouhlas se vztahuje pouze na záznamy spravované Pořadatelem. Pořadatel se však zavazuje poskytnout součinnost při nabývání práva v souvislosti se záznamy třetích stran pořízených při závodě Morava run.