Obchodní podmínky

Vznik smluvního vztahu

Každý zájemce o účast na sportovní akci pořádané MORAVA RUN, z.s., IČ 09950532, se sídlem Babíčkova 1123/6, Olomouc, dále jen pořadatel, se musí zaregistrovat osobně, prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz .

Vytvořením registrace, vzniká smluvní vztah, kterým se pořadatel, zavazuje poskytnout registrovanému účast v závodě, který pořádá a který si registrovaný při své registraci zvolil. Registrovaný se zavazuje za tuto účast uhradit tzv. startovné.

Plnění

Pořadatel se zavazuje umožnit registrovanému účast v závodě, pokud za ni zaplatil. Všichni registrovaní účastníci se zavazují respektovat propozice a pravidla závodu včetně jejich aktualizací.

Registrovaný se zavazuje za tuto účast uhradit tzv. startovné.

Pořadatel může zajistit další servis nad rámec účasti v samotném závodu, jako jsou např. občerstvovací stanice, sprchy a jiné sociální zázemí apod. Tento servis však není nárokovatelný a jeho rozsah a kvalita závisí na počtu zúčastněných týmů.

Platba

Při odeslání registračního formuláře, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa. Případné slevové kódy (např. předplatné) je možné uplatnit přímo v registračním formuláři ještě před jeho odesláním.

Platba je možná pouze bankovním převodem (ZFa obsahuje též QR kód pro zjednodušení platby)

Po přijetí platby, je automaticky vystaven účetní doklad - Faktura.

Ukončení smlovního vztahu

Smlouva je ukončena jejím naplněním. Tj. uhrazením startovného ze strany registrujícího a realizací závodu pořadatelem.

Odstoupení od smlouvy

Neuhrazení ZFa do data splatnosti, je považováno za odstoupení od smlouvy ze strany registrovaného

Nesplnění prezence před závodem, je považováno za odstoupení od smlouvy ze strany registrovaného

Má-li registrující zájem na odstoupení od smlouvy, ještě před závodem, může to pořadateli oznámit prostřednictvím tohoto formuláře 

Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od smlouvy, a registrovaný již řádně uhradil startovné, má registrovaný nárok na vrácení tohoto startovného.

Ostatní ujednání

Nemůže-li se registrovaný zúčastnit závodu z důvodu náhlého poškození zdraví, či zdraví osoby blízké, k níž má vyživovací čí opatrovnickou povinnost, má registrovaný právo na převedení startovného do dalšího ročníku. Smlouva se tak automaticky prodlužuje.

Zde neupravené, se řídí dotčenou legislativou ČR.

Plnění přesahující rámec těchto všeobecných obchodních podmínek je možné ošetřit individuální smlouvou. Návrh smlouvy se předkládá k rukám statutárního zástupce pořadatele.

Dodatek:

Předplatné

Účast v závodě je možné ještě před samotnou registrací účastníka předplatit. Jde o případy, kdy je startovné hrazeno z rozpočtu právnické osoby apod.

Předplatné je možné provést prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách pořadatele: moravarun.cz

Odesláním formuláře pro předplatné vzniká smluvní vztah, kterým se pořadatel, zavazuje poskytnout předplatiteli účast v závodě, který pořádá, takovému počtu účastníků, který si předplatitel navolil. Předplatitel se zavazuje za zvolený počet účastníků uhradit tzv. startovné.

Po odeslání formuláře pro předplatné, se automaticky vygenerují a na zadaný e-mail odešlou platební údaje - tzv. zálohová faktura, dále jen ZFa, se třiceti denní splatností. Po přijetí platby, je automaticky vystaven účetní doklad - Faktura. Číslo tohoto dokladu použijí účastníci, jako slevový kód (-100 %) při své osobní registraci.